Hoppa över till innehåll

Villkor och bestämmelser

DEFINITIONER

"Säljare" - GUGUPLANET med säte i STRATEGIKE Tomasz Sawicki, ul. Konopnickiej 1/15, 22-550 Werbkowice, STRATEGIKE varumärkesägare.

"Föreskrifter" - dessa föreskrifter

"Internet Shop" - Internetplattform som finns på https://guguplanet.com.

"Kund" - den enhet som köpt varorna av säljaren via internetbutiken.

"Arbetsdagar" - alla dagar utom lördagar, söndagar och helgdagar i Polen med lagstadgade helgdagar.

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH TULLOMRÅDE

 1. Säljaren säljer varorna via Internetbutiken på https://guguplanet.com.
 2. När kontoinnehavaren registrerar sig och inrättar ett konto i Internetbutiken ingår han/hon ett elektroniskt serviceavtal med Säljaren på obestämd tid som kan sägas upp när som helst i enlighet med de villkor som anges i föreskrifterna. Genom att köpa de varor som erbjuds i nätbutiken blir kontoinnehavaren kund hos säljaren i den mening som avses i dessa bestämmelser. Kunden kan också köpa varor från Säljaren utan att behöva registrera sig och upprätta ett konto i Internetbutiken.
 3. Säljaren är skyldig att förse Kunden med de köpta varorna, utan fel och inom den tidsfrist som anges i samband med beställningen.

2. UPPHANDLINGSFÖRFARANDE

 1. Kunderna kan lämna in beställningar i Internetbutiken genom att logga in som registrerade kontoinnehavare eller utan registrering.
 2. Att registrera och inrätta ett konto i Internetbutiken är gratis och kan när som helst sägas upp av Kontohavaren.
 3. En enhet kan endast skapa ett konto i tjänsten.
 4. Uppsägning av kontot i Internetbutiken (uppsägning av tjänsteavtalet på elektronisk väg) kan ske genom att en uppsägningsförklaring skickas per e-post till contact@guguplanet.com. Avtalet avslutas när säljaren tar emot en uppsägningsdeklaration, med undantag för kontoinnehavare vars avtal fortfarande pågår. Då sker uppsägningen av avtalet inom 30 dagar från leveransdatumet för de beställda varorna.
 5. Varje Kontohavare har en direkt, lösenordsskyddad, tillgång till ditt konto.

3. ANVÄNDNING AV INTERNETBUTIKEN

 1. Vid registreringen kommer den blivande Kontohavaren att uppmanas att lämna personuppgifter.
 2. När registreringen har slutförts med framgång kommer Kontohavaren att få en bekräftelse på registreringen på elektronisk väg.
 3. Lösenordet och andra tillträdesuppgifter är konfidentiella och får inte överföras till obehöriga personer.
 4. Under fliken "Mitt konto" som finns tillgänglig i nätbutiken efter inloggning för Kontohavaren är det möjligt att se de beställningar som behandlas, skickas från Säljarens lager och levereras.

4. TEKNISKA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV ELEKTRONISKA TJÄNSTER

 1. De tekniska krav som är nödvändiga för samarbetet med det IKT-system inom vilket Internetbutiken fungerar är följande:

(A) Anslutning till Internet,

(B) webbläsare.

 1. Säljaren varnar för att användningen av Internetbutiken kan medföra en standardrisk som är förknippad med användningen av Internet och rekommenderar Kunderna att iaktta försiktighet för att minimera den.

5. INGÅENDE AV FÖRSÄLJNINGSAVTALET

 1. I enlighet med villkoren i Villkoren ska Kunderna ingå ett avtal med Säljaren om att sälja de angivna varorna.
 2. Genom att framgångsrikt slutföra processen för inlämning av beställningar lämnar Kunden ett erbjudande om att ingå ett avtal som blir bindande för Säljaren efter bekräftelse av mottagande och godkännande av beställningen.

6. PRISER, FRAKTKOSTNADER OCH PRODUKTBESKRIVNING

 1. Tjänsten gäller för priser som anges varje gång under beställningen och på varje sida av produkten.
 2. I webbutiken är varornas priser inklusive skatt.

7. BETALNING
 1. Säljaren inom affärsverksamheten i Internetbutiken tillhandahåller följande betalningsmetoder:
  1. Stripe - Internetöverföring
  2. Pay Pal
  3. Kreditkort: Mastercard, Visa,
 2. Säljaren tar betalt för beställningen från kundens konto omedelbart efter att betalningen har gjorts via Stripe, PayPal eller Internetöverföring.
 3. Om en beställning görs och betalningsförfarandet inte har slutförts ger beställningen inte rätt till en betalningsskyldighet och annulleras automatiskt av systemet efter en timme från det att beställningen lämnats in. Den annullerade beställningen förpliktar inte kunden att betala och säljaren att utföra beställningen.

8. LEVERANS

 1. Leveranser tillhandahålls inom EU-ländernas territorium.
 2. Säljaren ska skicka varorna inom den tidsfrist som anges i beställningsprocessen, om inte annat avtalats i samband med varorna. Leveranstiderna anges i orderbekräftelsen.
 3. Till följd av force majeure eller händelser som är oberoende av säljaren kan leveranstiden förlängas i motsvarande grad. Planerade ändringar av leveransdatumet kommer omedelbart att rapporteras till kundinformationen.
 4. I händelse av ineffektiv leverans av de beställda varorna genom kurirföretaget på grund av kundens fel kommer säljaren att skicka om försändelsen, förutsatt att kostnaderna täcks av kunden. Vid dubbelt mottagande av beställda varor förbehåller sig säljaren rätten att frånträda avtalet på grund av kundens bristande uppfyllelse och uppsägning av serviceavtalet på elektronisk väg (likvidation av kundens konto i Internetbutiken). Om säljaren häver avtalet ska säljaren ersätta kunden för betalningen av varorna med avdrag för de leveranskostnader som säljaren var skyldig att stå för.
 5. Om försändelsen inte tas emot av kunden ska kunden helt och hållet stå för kostnaderna för att skicka tillbaka försändelsen till säljarens adress.
 6. Leveranskostnaderna för varorna ska alltid bäras av kunden.
 7. Vid mottagandet av varorna från transportören övergår risken för oavsiktlig förlust eller skada på varorna till kunden.
 8. Vid skada på det externa paketet är kunden skyldig att upprätta protokoll med budfirman och meddela säljaren om detta faktum genom att skriva till contact@guguplanet.com.
 9. Om varan skadas under transporten har kunden rätt att begära prisavdrag, återkallelse eller utbyte av varan mot en ny.
 10. Säljaren är inte ansvarig för att produkten inte kan levereras på grund av att kunden har angett en felaktig adress; Säljaren meddelar dock kunden via e-post om ett försök att leverera beställningen.

9. RÄTT ATT ÅTERKALLA AVTALET

 1. Kunden har rätt att frånträda avtalet inom 14 kalenderdagar från hämtningsdagen. Kunden har rätt att frånträda avtalet utan att ange skäl och utan att ådra sig kostnader, med undantag för direkta kostnader för retur av varor som kunden är skyldig att själv stå för.
 2. Återkallelse av avtalet sker genom att kunden lämnar in en förklaring om återkallelse. Förklaringen kan lämnas in på det formulär som bifogas de köpta varorna. Förklaringen ska skickas per post eller e-post contact@guguplanet.com.
 3. Kunden är skyldig att returnera varorna inom 14 kalenderdagar från och med dagen för ångerrätten, men för att hålla tidsfristen räcker det att returnera varorna före utgången av denna dag.
 4. Om du vill returnera varorna ska du kontakta Internetbutikens tjänst genom att skicka ett meddelande till contact@guguplanet.com. Innehållet i korrespondensen ska innehålla beställningsnumret. Returen ska bestå av den kompletta produkten med korrekt returblankett. Att fylla i returformuläret eller på annat sätt lämna all information som behövs för att identifiera beställningen och kunden är ett villkor för att återtagandet och returen av varorna ska bli effektiv och för att säljaren ska få tillbaka betalningen. Säljaren ansvarar inte för att kunden inte tillhandahåller de uppgifter som krävs för korrekt identifiering.
 5. Säljaren förbinder sig att, om kunden häver avtalet, återbetala de överförda fordringarna för de köpta varorna på samma sätt som det gjordes av kunden inom senast 14 dagar från den dag då säljaren tog emot den returnerade varan. Vid betalning vid återlämning betalas återbetalningen endast till bankkontot. Kontonummer, för vilket kunden vill få en överföring av det belopp som säljaren returnerat, ska anges i det uttagsutdrag som avses i punkt. 9.2.
 6. Säljaren står inte för kostnaden för returfrakt.
 7. I och med beslutet att frånträda avtalet är kunden skyldig att returnera produkten i oförändrat skick, med alla tillbehör som är kopplade till den. Returfrakten ska, förutom de ovan nämnda föremålen, innehålla det av säljaren utfärdade inköpsbeviset (t.ex. kvitto, faktura).
 8. Säljaren förbehåller sig rätten att vägra att returnera varan om den är ofullständig eller skadad.
 9. Om kunden utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon stå för returkostnaden.
 10. Returnerbara varor ska adresseras till:

guguplanet

Jana Kazimierza 64/41, Warszawa, 01-248, Polen

 1. Vid retur av varor som köpts under kampanjer där leveransen till användaren var kostnadsfri, kommer kostnaden för retur att fastställas på grundval av kurirtjänstens prislista. För exakt information om avgifternas storlek, vänligen kontakta oss på contact@guguplanet.com.

10. BYTNING

 1. Om en kund köper en produkt som inte motsvarar hans förväntningar kan han eller hon byta ut den.
 2. Kunden har rätt att byta ut den köpta produkten inom 30 kalenderdagar från mottagningsdatumet.
 3. Bytet av varor sker genom att Kunden lämnar in en förklaring om att han/hon vill byta varan. Förklaringen kan lämnas in på den retur-/bytesblankett som bifogas den köpta varan. Förklaringen ska skickas per post eller e-post till contact@guguplanet.com.
 4. Kunden är skyldig att returnera varorna inom 30 kalenderdagar från den dag då deklarationen om att vilja byta varor lämnades in.
 5. Vid byte av varor ska du kontakta Internetbutikens tjänst genom att skicka ett meddelande till contact@guguplanet.com. Innehållet i korrespondensen ska innehålla beställningsnumret. Du måste bifoga en ifylld bytesblankett till din returfrakt. Att fylla i retur-/bytesblanketten eller på annat sätt lämna all information som behövs för att identifiera beställningen och kunden är en förutsättning för att varorna ska kunna bytas ut på ett effektivt sätt. Säljaren är inte ansvarig för att kunden inte tillhandahåller de uppgifter som krävs för korrekt identifiering.
 6. Säljaren åtar sig att vid byte av varor återbetala mellanskillnaden av priset på den vara som kunden ursprungligen köpte om det är högre än priset på den vara som den byttes mot. Återbetalning av skillnaden sker på samma sätt som betalningen gjordes av kunden, inom 14 dagar från det att säljaren mottagit returbrevet. Vid betalning mot kvitto sker återbetalning av skillnaden mellan de nämnda beloppen endast till bankkontot. Det kontonummer till vilket kunden vill få återbetalningen från säljaren ska anges i den förklaring om att kunden är villig att byta ut varorna som avses i punkt 10.3. Samtidigt förbinder sig kunden att till säljaren betala skillnaden i priset på de utbytta varorna om priset på de ursprungligen köpta varorna är lägre än priset på de varor som han kommer att få vid utbytet. Kundens betalning av skillnaden kan ske genom banköverföring till säljarens bankkontonummer som anges i byteskorrespondensen.
 7. Säljaren står inte för kostnaden för att skicka de varor som byts ut.
 8. I och med beslutet om byte är kunden skyldig att återlämna varorna i oförändrat skick med alla tillbehör som är kopplade till dem. Returförsändelsen ska förutom de ovan nämnda föremålen innehålla det av säljaren utfärdade inköpsbeviset (t.ex. kvitto, faktura).
 9. Säljaren förbehåller sig rätten att vägra att ta emot den utbytta varan om den är ofullständig eller skadad.
 10. Om kunden utövar sin rätt till utbyte av varor av skäl som inte beror på Säljarens sida, ska denne stå för returkostnaden.
 11. De varor som är föremål för utbyte ska skickas till följande adress:

guguplanet

Jana Kazimierza 64/41, Warszawa, 01-248, Polen

 1. Vid byte av varor som köpts under kampanjer där leveransen till användaren är kostnadsfri, kommer kostnaden för returen att bestämmas på grundval av budfirmans prislista. För exakt information om avgifternas storlek, vänligen kontakta oss på contact@guguplanet.com.
 2. Säljaren är skyldig att skicka de varor som valts i utbyte mot de ursprungligen beställda varorna inom 7 arbetsdagar från mottagandet av de ursprungligen beställda varorna. Samtidigt förbehåller sig Säljaren att om Kunden är skyldig att till Säljaren betala det belopp som följer av prisskillnaden mellan de utbytta varorna, ska sändningen av de varor till vilka de köpta varorna ursprungligen köptes krediteras inom 7 arbetsdagar från dagen för betalningen av skillnaden På Säljarens bankkonto.

11. KLAGOMÅL PÅ ELEKTRONISKA TJÄNSTER

 1. Klagomål som rör tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg kan lämnas till följande e-postadress: contact@guguplanet.com eller skriftligen till:

guguplanet

Jana Kazimierza 64/41, Warszawa, 01-248, Polen

 1. Innehållet i klagomålet ska åtminstone innehålla det namn under vilket kunden är närvarande i Internetbutiken (e-postadress) och en beskrivning av de invändningar som framförs.
 2. Om de uppgifter som anges i klagomålet behöver kompletteras kommer säljaren att be den klagande att komplettera klagomålet innan det behandlas.
 3. Säljaren ska behandla klagomålet inom 14 dagar från det att det har mottagits.
 4. Svaret på klagomålet skickas till den e-postadress eller postadress som kunden har till sitt förfogande och som anges i klagomålet. I avsaknad av en tydlig angivelse förutsätts att kunden har angett lämplig e-postadress.

12. SÄLJARENS ANSVAR FÖR FEL PÅ VAROR. REKLAMATIONER AV VAROR

 1. Säljaren är ansvarig för fysiska och juridiska fel på varor som fanns vid tidpunkten för överlåtelse till kunden av risken för oavsiktlig förlust eller skada på varan.
 2. Om Säljarens varor har ett fel kan kunden efter eget gottfinnande: kräva prisavdrag, antingen häva avtalet eller kräva utbyte av varan, såvida det inte är omöjligt för varan att uppfylla avtalet på det sätt som användaren valt eller kräver orimliga kostnader, jämfört med det sätt som Säljaren föreslagit. I ett sådant fall gäller det sätt att återställa tillståndet i enlighet med avtalet som säljaren föreslagit.
 3. Användaren som har upptäckt ett fel i varan ska skicka detaljerad information om felet till contact@guguplanet.com tillsammans med information om det valda sättet att lösa klagomålet. Säljaren kommer omedelbart att kontakta kunden på den e-postadress som denne har uppgett för vidare behandling av reklamationen, inklusive mottagandet från kunden av de defekta varorna.

13. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

 1. När kunden gör inköp i Internetbutiken kommer kunden att uppmanas att lämna personuppgifter som säljaren kommer att använda för att genomföra kundavtalen.
 2. Personuppgifter kommer att behandlas för att fullgöra ett elektroniskt serviceavtal (underhåll av ett konto i webbutiken), för att ingå försäljningsavtal och andra ändamål som Säljaren godkänner för att skydda personuppgifterna och lagen om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg.
 3. Andra uppgifter som inte är nödvändiga för tillhandahållandet av tjänster till kunden kan behandlas med dennes samtycke.
 4. Uppgifterna är frivilliga, med Kundens rätt att få tillgång till uppgifterna och rätt att korrigera dem. Kunden är ansvarig för att lämna felaktiga personuppgifter.
 5. Personuppgifterna skyddas i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter av den 29 augusti 1997 (lagboken 2002, nr 101 punkt 926, i dess ändrade lydelse) på ett sådant sätt att tredje part inte kan få tillgång till dem .
 6. Kundens personuppgiftsförvaltare är säljaren.
 7. När Kunden gör en beställning i Internetbutiken lämnar han/hon information om adressen till kontot, leveransadressen och de betalningsmetoder som anges i dessa föreskrifter.
 8. Säljarens förklaring om dataskydd kan laddas ner från Internetbutiken under fliken : Integritetsskydd.

14. UPPHOVSRÄTT FÖR ILLUSTRATION

 1. Användning av illustrationer, foton, kompositioner, layouter för webbplatsen och immateriella rättigheter som finns i Internetbutiken - oavsett form - för andra ändamål än personligt bruk, är inte tillåten om inte Säljaren uttryckligen har gett sitt tillstånd.

15. ODR-PLATTFORMEN

 1. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 524/1313 av den 21 maj 2013 tillhandahåller vi en elektronisk länk till ODR-plattformen. ODR-plattformen är bland annat en källa till information om tvistlösning utanför domstol som kan uppstå mellan företagare och konsumenter.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. SLUTBESTÄMMELSER

 1. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra bestämmelserna. Ändringar av villkoren kommer att visas på webbutikens hemsida. Ändringar av dessa bestämmelser träder i kraft inom den tid som anges av Säljaren, dock inte kortare tid än 7 dagar från den dag då den ändrade informationen och de ändrade villkoren publiceras på webbutikens hemsida. Evenemang som påbörjats före det datum då de nya bestämmelserna träder i kraft måste genomföras på grundval av de gällande bestämmelserna.