Hoppa över till innehåll

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Det är STRATEGIKE Tomasz Sawickis policy att respektera din integritet när det gäller all information som vi kan samla in från dig på vår webbplats, https://guguplanet.com och andra webbplatser som vi äger och driver.

1. Information som vi samlar in

Logguppgifter

När du besöker vår webbplats kan våra servrar automatiskt logga standarddata som tillhandahålls av din webbläsare. Det kan omfatta din dators IP-adress (Internet Protocol), din webbläsartyp och version, de sidor du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på varje sida och andra uppgifter.

Uppgifter om enheter

Vi kan också samla in uppgifter om den enhet som du använder för att komma åt vår webbplats. Dessa uppgifter kan omfatta enhetstyp, operativsystem, unika enhetsidentifierare, enhetsinställningar och geolokaliseringsuppgifter. Vad vi samlar in kan bero på de individuella inställningarna för din enhet och programvara. Vi rekommenderar att du kontrollerar policyn för din enhetstillverkare eller programvaruleverantör för att ta reda på vilken information de gör tillgänglig för oss.

Personlig information

Vi kan be om personlig information, t.ex:

 • Namn
 • E-post
 • Telefon/mobilnummer
 • Hem-/postadress
 • Betalningsinformation

2. Rättslig grund för behandling

Vi kommer att behandla dina personuppgifter på ett lagligt, rättvist och öppet sätt. Vi samlar in och behandlar information om dig endast när vi har rättsliga grunder för att göra det.

Dessa rättsliga grunder beror på de tjänster du använder och hur du använder dem, vilket innebär att vi samlar in och använder din information endast när:

 • det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan vi ingår ett sådant avtal (till exempel när vi tillhandahåller en tjänst som du begär av oss);
 • det uppfyller ett legitimt intresse (som inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen), t.ex. för forskning och utveckling, för att marknadsföra och främja våra tjänster och för att skydda våra juridiska rättigheter och intressen;
 • Du ger oss ditt samtycke till att göra detta för ett specifikt ändamål (du kan till exempel ge ditt samtycke till att vi skickar vårt nyhetsbrev till dig).
 • Vi måste behandla dina uppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Om du samtycker till att vi använder information om dig för ett specifikt ändamål har du rätt att ändra dig när som helst (men detta påverkar inte behandling som redan har ägt rum).

E-postreklam om du prenumererar på nyhetsbrevet Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi regelbundet att skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post baserat på ditt samtycke enligt Art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, genom att använda de uppgifter som krävs eller som du har lämnat ut separat för detta ändamål. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevstjänsten. För detta ändamål kan du antingen skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som anges nedan eller använda avbeställningslänken i nyhetsbrevet. Vid avregistrering raderar vi din e-postadress om du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att fortsätta använda dina personuppgifter i den omfattning och på det sätt som lagen tillåter, vilket vi informerar dig om i detta meddelande.

Vi behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt. Medan vi behåller denna information skyddar vi den med kommersiellt acceptabla medel för att förhindra förlust och stöld samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller ändring. Med detta sagt vill vi påpeka att ingen metod för elektronisk överföring eller lagring är 100 % säker och vi kan inte garantera absolut datasäkerhet. Om det är nödvändigt kan vi behålla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

3. Insamling och användning av information

Vi kan samla in, behålla, använda och avslöja information för följande ändamål och personuppgifterna kommer inte att behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål:

 • för att göra det möjligt för dig att anpassa eller personifiera din upplevelse av vår webbplats;
 • för att kunna hänföra innehåll (t.ex. inlägg och kommentarer) som du skickar in och som vi publicerar på vår webbplats;
 • För att behandla eventuella transaktioner eller löpande betalningar. Transaktionsuppgifter, inklusive personuppgifter, kan överföras till Stripe Inc eller PayPal Inc i den utsträckning som krävs för att behandla betalningen för beställningen. Kunden har rätt att få tillgång till sina uppgifter och korrigera dem. Att lämna uppgifter är frivilligt och samtidigt nödvändigt för att använda webbplatsen;
 • För att leverera produkter och/eller tjänster till dig;
 • för att kontakta dig och kommunicera med dig;
 • för interna register och administrativa ändamål;
 • för analys, marknadsundersökning och affärsutveckling, inklusive för att driva och förbättra vår webbplats, tillhörande applikationer och tillhörande plattformar för sociala medier;
 • För att genomföra tävlingar och/eller erbjuda dig ytterligare fördelar;
 • För annonsering och marknadsföring, bland annat för att skicka dig reklaminformation om våra produkter och tjänster och information om tredje parter som vi anser kan vara av intresse för dig. Information för att skicka nyhetsbrev utan föregående samtycke: E-postreklam om du inte prenumererar på nyhetsbrevet och din rätt att välja bort Om vi får din e-postadress i samband med försäljning av en produkt eller tjänst och du inte har valt bort den och du inte är en konsument som har sin vanliga vistelseort i Polen, förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka dig erbjudanden om produkter från vårt sortiment som liknar de produkter som du redan har köpt. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen när det gäller att främja och marknadsföra våra produkter till kunder som är överordnade i processen för intresseavvägning. Du kan när som helst välja bort denna användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som anges nedan eller genom att använda länken för att välja bort den i reklammeddelandet, utan att det medför några kostnader utöver överföringskostnaden beräknad enligt grundtaxan.
 • för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och lösa eventuella tvister som vi kan ha.

4. Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till:

 • Tredjepartsleverantörer av tjänster i syfte att göra det möjligt för dem att tillhandahålla sina tjänster, inklusive (utan begränsning) leverantörer av IT-tjänster, datalagring, hosting och serverleverantörer, annonsnätverk, analytiker, felloggare, inkassobolag, underhålls- eller problemlösningsleverantörer, marknadsförings- eller annonseringsleverantörer, professionella rådgivare och operatörer av betalningssystem;
 • Våra anställda, entreprenörer och/eller närstående enheter;
 • kreditupplysningsföretag, domstolar och tillsynsmyndigheter, om du inte betalar för varor eller tjänster som vi har tillhandahållit dig;
 • Domstolar, domstolar, tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande tjänstemän, enligt lagens krav, i samband med aktuella eller potentiella rättsliga förfaranden eller för att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter;
 • Tredje part, inklusive agenter eller underleverantörer, som hjälper oss att tillhandahålla information, produkter, tjänster eller direktmarknadsföring till dig.
 • tredje parter som samlar in och behandlar uppgifter.

5. Internationella överföringar av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in lagras och behandlas i Nederländerna, eller där vi eller våra partners, dotterbolag och tredjepartsleverantörer har anläggningar. Genom att förse oss med dina personuppgifter samtycker du till att de lämnas ut till dessa utomeuropeiska tredje parter.

Vi kommer att se till att all överföring av personuppgifter från länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till länder utanför EES skyddas av lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. genom att använda standardklausuler för dataskydd som godkänts av Europeiska kommissionen, eller genom att använda bindande företagsregler eller andra juridiskt accepterade metoder.

När vi överför personuppgifter från ett land utanför EES till ett annat land, bekräftar du att tredje parter i andra jurisdiktioner kanske inte omfattas av liknande dataskyddslagar som de i vår jurisdiktion. Det finns risker om en sådan tredje part utför någon handling eller praktik som strider mot dataskyddslagarna i vår jurisdiktion och detta kan innebära att du inte kan söka upprättelse enligt vår jurisdiktions integritetslagar.

6. Dina rättigheter och kontroll av dina personuppgifter

Val och samtycke: Genom att lämna personuppgifter till oss samtycker du till att vi samlar in, behåller, använder och avslöjar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Om du är under 16 år måste du ha, och garantera oss i den utsträckning som lagen tillåter, att du har dina föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd att få tillgång till och använda webbplatsen och att de (dina föräldrar eller vårdnadshavare) har gett sitt samtycke till att du lämnar dina personuppgifter till oss. Du behöver inte lämna personuppgifter till oss, men om du inte gör det kan det påverka din användning av denna webbplats eller de produkter och/eller tjänster som erbjuds på eller via den.

Information från tredje part: Om vi får personlig information om dig från en tredje part kommer vi att skydda den på det sätt som anges i denna integritetspolicy. Om du är en tredje part som tillhandahåller personlig information om någon annan, försäkrar och garanterar du att du har den personens samtycke till att tillhandahålla den personliga informationen till oss.

Begränsa: Du kan välja att begränsa insamlingen eller användningen av dina personuppgifter. Om du tidigare har samtyckt till att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring kan du när som helst ändra dig genom att kontakta oss på nedanstående adress. Om du ber oss att begränsa eller begränsa hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att informera dig om hur begränsningen påverkar din användning av vår webbplats eller våra produkter och tjänster.

Tillgång och dataportabilitet: Du kan begära information om de personuppgifter som vi har om dig. Du kan begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig. Om möjligt kommer vi att tillhandahålla denna information i CSV-format eller annat lättläst maskinformat. Du kan när som helst begära att vi raderar de personuppgifter som vi har om dig. Du kan också begära att vi överför dessa personuppgifter till en annan tredje part.

Rättelse: Om du anser att någon information som vi har om dig är felaktig, inaktuell, ofullständig, irrelevant eller vilseledande, vänligen kontakta oss på nedanstående adress. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att korrigera all information som visar sig vara felaktig, ofullständig, vilseledande eller inaktuell.

Anmälan av dataintrång: Vi kommer att följa de lagar som är tillämpliga på oss när det gäller dataintrång.

Klagomål: Om du anser att vi har brutit mot en relevant lag om uppgiftsskydd och vill lämna in ett klagomål, vänligen kontakta oss via nedanstående kontaktuppgifter och ge oss fullständiga uppgifter om den påstådda överträdelsen. Vi kommer omedelbart att utreda ditt klagomål och svara dig skriftligen med resultatet av vår utredning och de åtgärder vi kommer att vidta för att hantera ditt klagomål. Du har också rätt att kontakta ett tillsynsorgan eller en dataskyddsmyndighet i samband med ditt klagomål.

Avsluta prenumeration: Om du vill avsluta din prenumeration från vår e-postdatabas eller avstå från kommunikation (inklusive marknadsföringskommunikation), vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan eller avstå med hjälp av de möjligheter till avstängning som finns i kommunikationen.

7. Kakor

Vi använder "cookies" för att samla in information om dig och din aktivitet på vår webbplats. En cookie är en liten datamängd som vår webbplats lagrar på din dator och som vi får tillgång till varje gång du besöker den, så att vi kan förstå hur du använder vår webbplats. Detta hjälper oss att visa dig innehåll baserat på de preferenser du har angett. Se vår cookiepolicy för mer information.

8. Gränser för vår policy

Vår webbplats kan länka till externa webbplatser som inte drivs av oss. Var medveten om att vi inte har någon kontroll över innehållet och policyn på dessa webbplatser och att vi inte kan ta ansvar för eller ansvara för deras respektive sekretessrutiner.

9. Ändringar av denna policy

Vi kan efter eget gottfinnande komma att ändra vår integritetspolicy för att återspegla aktuell godtagbar praxis. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att informera användarna om ändringar via vår webbplats. Din fortsatta användning av denna webbplats efter eventuella ändringar av denna policy kommer att betraktas som ett godkännande av vår praxis när det gäller integritet och personlig information.

Om vi gör en betydande ändring av denna integritetspolicy, till exempel genom att ändra en laglig grund på vilken vi behandlar dina personuppgifter, kommer vi att be dig att på nytt godkänna den ändrade integritetspolicyn.

STRATEGIKE Tomasz Sawicki Personuppgiftsansvarig
Tomasz
Sawickicontact@guguplanet.com

STRATEGIKE Tomasz Sawicki Dataskyddsombud
Tomasz
Sawickicontact@guguplanet.com

Denna policy gäller från och med den 10 april 2020.