Prejsť na obsah

Podmienky a pravidlá

DEFINÍCIE

"Predávajúci" - GUGUPLANET so sídlom v STRATEGIKE Tomasz Sawicki., ul. Konopnickiej 1/15, 22-550 Werbkowice, majiteľ značky STRATEGIKE

"Predpisy" - tieto predpisy

"Internetový obchod" - internetová platforma umiestnená na adrese https://guguplanet.com

"Zákazník" - subjekt, ktorý si zakúpil tovar od Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu.

"Pracovné dni" - všetky dni okrem sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov v Poľsku podľa zákonných dní pracovného pokoja.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A ROZSAH POVINNOSTI

 1. Predávajúci predáva tovar prostredníctvom internetového obchodu na https://guguplanet.com.
 2. Pri registrácii a zriadení účtu v internetovom obchode uzatvára Majiteľ účtu s Predávajúcim zmluvu o poskytovaní elektronických služieb na dobu neurčitú, ktorú môže kedykoľvek vypovedať v súlade s podmienkami uvedenými v týchto Pravidlách. Zakúpením tovaru ponúkaného v Internetovom obchode sa Majiteľ účtu stáva Zákazníkom Predávajúceho v zmysle týchto Pravidiel. Zákazník môže nakupovať tovar od Predávajúceho aj bez nutnosti registrácie a zriadenia účtu v Internetovom obchode.
 3. Predávajúci je povinný dodať Zákazníkovi zakúpený tovar bez vád a v lehote určenej v procese zadávania objednávky.

2. POSTUP PRI OBSTARÁVANÍ

 1. Zákazníci môžu zadávať Objednávky v Internetovom obchode po prihlásení sa ako Majitelia registrovaných účtov alebo bez registrácie.
 2. Registrácia a zriadenie účtu v internetovom obchode je bezplatné a Majiteľ účtu ho môže kedykoľvek zrušiť.
 3. Jeden subjekt si môže v službe vytvoriť len jeden účet.
 4. Odstúpenie od účtu v internetovom obchode (ukončenie zmluvy o poskytovaní služby elektronickými prostriedkami) je možné uskutočniť prostredníctvom e-mailového vyhlásenia o odstúpení na adresu contact@guguplanet.com. Zmluva je ukončená doručením vyhlásenia o odstúpení Predávajúcemu, s výnimkou Majiteľov účtov, ktorých zmluvy stále prebiehajú. Vtedy sa ukončenie zmluvy uskutoční do 30 dní odo dňa dodania objednaného tovaru.
 5. Každý Majiteľ účtu má priamy, heslom chránený, prístup k svojmu účtu.

3. POUŽÍVANIE INTERNETOVÉHO OBCHODU

 1. Počas registrácie bude budúci Majiteľ účtu požiadaný o poskytnutie osobných údajov.
 2. Po úspešnom dokončení registračného procesu dostane Držiteľ účtu potvrdenie o registrácii elektronickými prostriedkami.
 3. Heslo a ostatné prístupové údaje sú dôverné a nemali by sa poskytovať neoprávneným osobám.
 4. V záložke "Môj účet", ktorá je k dispozícii v internetovom obchode po prihlásení Majiteľa účtu, je možné zobraziť objednávky, ktoré sú spracované, odoslané zo skladu Predávajúceho a doručené.

4. TECHNICKÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

 1. Technické požiadavky potrebné na spoluprácu so systémom IKT, v rámci ktorého funguje Internetový obchod, sú nasledovné:

(A) pripojenie k internetu,

(B) internetový prehliadač

 1. Predávajúci upozorňuje, že používanie Internetového obchodu môže byť spojené so štandardným rizikom spojeným s používaním internetu a odporúča Zákazníkom zachovať opatrnosť s cieľom minimalizovať ho.

5. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Za podmienok uvedených v Obchodných podmienkach Zákazníci uzatvárajú s Predávajúcim zmluvu o predaji určeného tovaru.
 2. Úspešným ukončením procesu odoslania objednávky zákazník predkladá návrh na uzavretie zmluvy, ktorá sa po potvrdení prijatia a akceptácie objednávky stáva pre predávajúceho záväznou.

6. CENY, NÁKLADY NA DOPRAVU A POPIS PRODUKTU

 1. Služba platí pre ceny uvedené vždy počas objednávky a na každej stránke produktu.
 2. V internetovom obchode sú ceny tovaru uvedené vrátane dane.

7. PLATBA
 1. Predávajúci v rámci podnikania v Internetovom obchode poskytuje nasledujúce spôsoby platby:
  1. Stripe - internetový prevod
  2. Pay Pal
  3. Kreditná karta: Mastercard, Visa,
 2. Predávajúci inkasuje poplatok za objednávku z účtu zákazníka ihneď po vykonaní platby prostredníctvom služieb Stripe, PayPal alebo internetového prevodu.
 3. Ak je objednávka podaná a platobný postup nebol ukončený, objednávka nezakladá nárok na povinnosť platby a je automaticky zrušená systémom po uplynutí jednej hodiny odo dňa jej odoslania. Zrušená objednávka nezaväzuje zákazníka k platbe a predávajúceho k vykonaniu objednávky.

8. DOPRAVA

 1. Dodávky sú zabezpečované na území krajín EÚ.
 2. Predávajúci odošle tovar v lehote uvedenej v objednávke, ak nie je v súvislosti s tovarom dohodnuté inak. Dodacie lehoty sú uvedené v potvrdení objednávky.
 3. V dôsledku vyššej moci alebo udalostí, ktoré sú nezávislé od predávajúceho, sa dodacia lehota môže primerane predĺžiť. Plánované zmeny termínu dodania budú bezodkladne oznámené na informáciu zákazníkovi.
 4. V prípade neúčinného doručenia objednaného tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti z viny Zákazníka Predávajúci zásielku opätovne zašle, ak náklady uhradí Zákazník. V prípade dvojnásobného doručenia objednaného tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu neplnenia zo strany Zákazníka a ukončenia zmluvy o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami (likvidácia účtu Zákazníka v internetovom obchode). V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci vráti zákazníkovi platbu za tovar zníženú o náklady na doručenie tovaru, ktoré bol povinný znášať predávajúci.
 5. V prípade, že Zákazník zásielku neprevezme, náklady na vrátenie zásielky na adresu Predávajúceho znáša v plnej výške Zákazník.
 6. Náklady na doručenie tovaru znáša vždy Zákazník.
 7. Prevzatím tovaru od dopravcu prechádza nebezpečenstvo náhodnej straty alebo poškodenia tovaru na Zákazníka.
 8. V prípade poškodenia vonkajšieho obalu je Zákazník povinný spísať s kuriérom protokol a túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu písomne na contact@guguplanet.com.
 9. V prípade poškodenia tovaru počas jeho prepravy má Zákazník právo požadovať zníženie ceny, odstúpenie od zmluvy alebo výmenu tovaru za nový.
 10. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie výrobku v dôsledku nesprávne uvedenej adresy Zákazníkom; Predávajúci však Zákazníka o pokuse o doručenie objednávky informuje e-mailom.

9. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez vzniku nákladov, s výnimkou priamych nákladov na vrátenie tovaru, ktoré je povinný znášať sám.
 2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutočňuje podaním vyhlásenia o odstúpení od zmluvy zo strany Objednávateľa. Vyhlásenie je možné podať na formulári priloženom k zakúpenému tovaru. Vyhlásenie je potrebné zaslať poštou alebo e-mailom na adresu contact@guguplanet.com.
 3. Objednávateľ je povinný vrátiť tovar do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak na zachovanie lehoty stačí tovar vrátiť pred uplynutím tejto lehoty.
 4. V prípade vrátenia tovaru je potrebné kontaktovať servis internetového obchodu zaslaním správy na contact@guguplanet.com. Obsahom korešpondencie by malo byť číslo objednávky. Vrátenie by malo pozostávať z kompletného výrobku s riadnym formulárom na vrátenie tovaru. Vyplnenie formulára na vrátenie tovaru alebo iný spôsob poskytnutia všetkých informácií potrebných na identifikáciu objednávky a zákazníka je podmienkou účinného odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru a vrátenia platby zo strany predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za neposkytnutie údajov potrebných na riadnu identifikáciu zo strany zákazníka.
 5. Predávajúci sa v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany zákazníka zaväzuje vrátiť prevedené pohľadávky za zakúpený tovar rovnakým spôsobom, ako to urobil zákazník, a to najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru predávajúcim. V prípade platby pri vrátení tovaru sa vrátenie peňazí uskutočňuje len na bankový účet. Číslo účtu, na ktorý chce Zákazník dostať prevodom vrátenú sumu od Predávajúceho, je potrebné uviesť vo vyhlásení o odstúpení od zmluvy uvedenom v bode. 9.2.
 6. Predávajúci nehradí náklady na vrátenie tovaru.
 7. Rozhodnutím o odstúpení od zmluvy je Zákazník povinný vrátiť výrobok v nezmenenom stave so všetkým príslušenstvom, ktoré je k nemu pripojené. Spätná zásielka by mala okrem vyššie uvedených položiek obsahovať aj doklad o kúpe vystavený Predávajúcim (napr. pokladničný doklad, faktúra).
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vrátenie tovaru v prípade, že je nekompletný alebo poškodený.
 9. Ak zákazník využije právo na odstúpenie od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru.
 10. Vratný tovar by mal byť adresovaný na adresu:

guguplanet

Jana Kazimierza 64/41, Varšava, 01-248, Poľsko

 1. V prípade vrátenia tovaru zakúpeného počas propagačných akcií, pri ktorých bolo doručenie Používateľovi bezplatné, sa náklady na vrátenie určia na základe cenníka kuriérskej služby. Presné informácie o výške poplatkov získate na adrese contact@guguplanet.com.

10. VÝMENA

 1. Ak si zákazník zakúpi výrobok, ktorý nespĺňa jeho očakávania, môže si ho vymeniť.
 2. Zákazník má právo na výmenu zakúpeného výrobku do 30 kalendárnych dní odo dňa jeho prevzatia.
 3. Výmena tovaru sa uskutočňuje tak, že Zákazník predloží vyhlásenie o ochote vymeniť tovar. Vyhlásenie je možné podať na tlačive o vrátení/výmene tovaru, ktoré je priložené k zakúpenému tovaru. Vyhlásenie je potrebné zaslať poštou alebo e-mailom na adresu contact@guguplanet.com.
 4. Zákazník je povinný vrátiť tovar do 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania vyhlásenia o želaní výmeny.
 5. V prípade výmeny tovaru je potrebné kontaktovať servis internetového obchodu zaslaním správy na contact@guguplanet.com. Obsahom korešpondencie by malo byť číslo objednávky. K zásielke na vrátenie tovaru je potrebné priložiť vyplnený formulár na výmenu. Vyplnenie formulára na vrátenie/výmenu tovaru alebo iný spôsob poskytnutia všetkých informácií potrebných na identifikáciu objednávky a zákazníka je predpokladom účinnej výmeny tovaru. Predávajúci nezodpovedá za neposkytnutie údajov potrebných na správnu identifikáciu zo strany zákazníka.
 6. Predávajúci sa v prípade výmeny tovaru zaväzuje vrátiť rozdiel ceny tovaru, ktorý si Zákazník pôvodne zakúpil, ak je vyššia ako cena tovaru, za ktorý bol vymenený. Vrátenie rozdielu sa uskutoční rovnakým spôsobom, akým bola Zákazníkom vykonaná platba, a to do 14 dní od doručenia spätnej zásielky Predávajúcemu. V prípade platby na dobierku sa vrátenie rozdielu medzi uvedenými sumami uskutočňuje len na bankový účet. Číslo účtu, na ktorý chce Zákazník od Predávajúceho dostať vrátené peniaze, je potrebné uviesť vo vyhlásení o ochote vymeniť tovar uvedenom v bode 10.3. Zároveň sa Zákazník zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu rozdiel v cene vymieňaného tovaru, ak je cena pôvodne zakúpeného tovaru nižšia ako cena tovaru, ktorý dostane pri výmene. Úhradu rozdielu môže Zákazník vykonať bankovým prevodom na číslo bankového účtu Predávajúceho uvedené v korešpondencii o výmene.
 7. Predávajúci nehradí náklady na dopravu vymieňaného tovaru.
 8. Pri rozhodnutí o výmene tovaru je zákazník povinný vrátiť tovar v nezmenenom stave so všetkým príslušenstvom, ktoré k nemu patrí. Vrátená zásielka by mala okrem vyššie uvedených položiek obsahovať aj doklad o kúpe vystavený predávajúcim (napr. pokladničný doklad, faktúra).
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie vymeneného tovaru, ak je neúplný alebo poškodený.
 10. V prípade uplatnenia práva na výmenu tovaru Zákazníkom z nezavinených dôvodov na strane Predávajúceho, znáša náklady na vrátenie tovaru Zákazník.
 11. Tovar, ktorý je predmetom výmeny, je potrebné adresovať na adresu:

guguplanet

Jana Kazimierza 64/41, Varšava, 01-248, Poľsko

 1. V prípade výmeny tovaru zakúpeného počas propagačných akcií, pri ktorých je doručenie Používateľovi bezplatné, budú náklady na vrátenie tovaru stanovené na základe cenníka kuriérskej spoločnosti. Presné informácie o výške poplatkov získate na adrese contact@guguplanet.com.
 2. Predávajúci je povinný zaslať vybraný tovar výmenou za pôvodne objednaný tovar do 7 pracovných dní od prijatia pôvodne objednaného tovaru. Predávajúci si zároveň vyhradzuje, že v prípade, ak je zákazník povinný zaplatiť predávajúcemu sumu vyplývajúcu z rozdielu v cene medzi vymeneným tovarom, bude zásielka tovaru, ku ktorej bol pôvodne zakúpený tovar, pripísaná do 7 pracovných dní odo dňa úhrady rozdielu na bankový účet predávajúceho.

REKLAMÁCIE ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

 1. Reklamácie týkajúce sa poskytovania služieb elektronickými prostriedkami je možné podávať na e-mailovú adresu: contact@guguplanet.com alebo písomne na adresu

guguplanet

Jana Kazimierza 64/41, Warszawa, 01-248, Poľsko

 1. Obsah sťažnosti by mal obsahovať aspoň meno, pod ktorým zákazník vystupuje v internetovom obchode (e-mailová adresa), a opis vznesených námietok.
 2. Ak je potrebné doplniť informácie uvedené v sťažnosti, Predávajúci vyzve sťažovateľa na doplnenie sťažnosti pred jej posúdením.
 3. Predávajúci vybaví reklamáciu do 14 dní od jej doručenia.
 4. Odpoveď na reklamáciu sa zasiela na e-mailovú adresu alebo poštovú adresu, ktorú má zákazník k dispozícii a ktorú uviedol v reklamácii. V prípade, že nie je uvedený jednoznačný údaj, predpokladá sa, že Zákazník uviedol príslušnú e-mailovú adresu.

12. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA PORUCHU TOVARU. REKLAMÁCIE TOVARU

 1. Predávajúci zodpovedá za fyzické a právne vady tovaru, ktoré mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva náhodnej straty alebo poškodenia veci na zákazníka.
 2. Ak má tovar predávajúceho vadu, zákazník môže podľa vlastného uváženia: požadovať zníženie ceny, buď odstúpiť od zmluvy, alebo požadovať výmenu výrobku, pokiaľ nie je možné, aby vec spĺňala zmluvu spôsobom, ktorý si užívateľ zvolil, alebo si vyžaduje neprimerané náklady v porovnaní so spôsobom navrhovaným predávajúcim. V takom prípade platí spôsob uvedenia do stavu podľa zmluvy navrhnutý predávajúcim.
 3. Používateľ, ktorý zistil vadu tovaru, by mal zaslať podrobnú informáciu o závade na adresu contact@guguplanet.com s informáciou o zvolenom spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať zákazníka na ním uvedenú e-mailovú adresu za účelom ďalšieho vybavenia reklamácie vrátane prevzatia vadného tovaru od zákazníka.

13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Pri nákupe v Internetovom obchode bude Zákazník požiadaný o poskytnutie osobných údajov, ktoré budú použité Predávajúcim na plnenie zákazníckych zmlúv.
 2. Osobné údaje budú spracúvané na účely plnenia zmluvy o poskytovaní elektronických služieb (vedenie účtu v internetovom obchode), uzatvárania kúpnych zmlúv a na ďalšie účely, na ktoré je predávajúci oprávnený z dôvodu ochrany osobných údajov a zákona o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami.
 3. Ostatné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na poskytovanie služieb Klientovi, môžu byť spracúvané s jeho súhlasom.
 4. Údaje sú dobrovoľné, pričom Klient má právo prístupu k údajom a právo na ich opravu. Za poskytnutie nepravdivých osobných údajov zodpovedá Klient.
 5. Osobné údaje sú chránené v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997 (Zbierka zákonov z roku 2002, č. 101, položka 926, v znení neskorších predpisov) tak, aby k nim nemali prístup tretie strany .
 6. Správcom osobných údajov zákazníka je predávajúci.
 7. Pri zadávaní objednávky v internetovom obchode Zákazníci poskytujú informácie o adrese k účtu, adrese doručenia a spôsoboch platby uvedených v týchto Pravidlách.
 8. Vyhlásenie predávajúceho o ochrane osobných údajov je možné stiahnuť z internetového obchodu v záložke: Ochrana osobných údajov.

14. AUTORSKÉ PRÁVA NA ILUSTRÁCIU

 1. Používanie ilustrácií, fotografií, kompozícií, rozloženia stránok a práv duševného vlastníctva obsiahnutých v internetovom obchode - bez ohľadu na formu - na iné účely ako na osobné použitie nie je povolené, pokiaľ to nie je výslovne povolené predávajúcim.

15. PLATFORMA ODR

 1. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 524/1313 z 21. mája 2013 poskytujeme elektronický odkaz na platformu ODR. Platforma ODR je okrem iného zdrojom informácií o mimosúdnom riešení sporov, ktoré môžu vzniknúť medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel. Zmeny Podmienok budú uvedené na úvodnej stránke Internetového obchodu. Zmeny týchto Pravidiel nadobúdajú účinnosť v lehote určenej Predávajúcim, nie kratšej ako 7 dní odo dňa zverejnenia zmenených informácií a zmenených Obchodných podmienok na domovskej stránke Internetového obchodu. Podujatia začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti nových predpisov musia byť uskutočnené na základe doterajších predpisov.