Przejdź do treści

Regulamin

DEFINICJE

"Sprzedawca" - GUGUPLANET z siedzibą w STRATEGIKE Tomasz Sawicki, ul. Konopnickiej 1/15, 22-550 Werbkowice, właściciel marki STRATEGIKE

"Regulamin" - niniejszy regulamin

"Sklep internetowy" - platforma internetowa znajdująca się pod adresem https://guguplanet.com.

"Klient" - podmiot, który dokonał zakupu towaru od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego.

"Dni robocze" - wszystkie dni z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem https://guguplanet.com.
 2. Dokonując rejestracji i zakładając konto w Sklepie Internetowym, Posiadacz Konta zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług elektronicznych na czas nieokreślony, która może zostać rozwiązana w każdym czasie na zasadach określonych w Regulaminie. Dokonując zakupu towarów oferowanych w Sklepie internetowym, Posiadacz konta staje się Klientem Sprzedawcy w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Klient może również dokonać zakupu towarów u Sprzedawcy bez konieczności rejestracji i zakładania konta w Sklepie Internetowym.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi zakupiony towar, wolny od wad i w terminie określonym w procesie składania zamówienia.

2. PROCEDURA ZAMÓWIENIA.

 1. Klienci mogą składać Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez zalogowanie się jako Posiadacze Konta Zarejestrowanego lub bez rejestracji.
 2. Rejestracja i założenie konta w Sklepie Internetowym jest bezpłatne i może być w każdej chwili wypowiedziane przez Posiadacza Konta.
 3. Jeden podmiot może założyć tylko jedno konto w Serwisie.
 4. Rezygnacja z konta w Sklepie internetowym (rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) może nastąpić poprzez przesłanie drogą elektroniczną oświadczenia o rezygnacji na adres contact@guguplanet.com. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania oświadczenia o rezygnacji przez Sprzedawcę, z wyjątkiem Posiadaczy Kont, których umowy są jeszcze w trakcie realizacji. Wówczas rozwiązanie umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru.
 5. Każdy Posiadacz konta ma bezpośredni, chroniony hasłem, dostęp do konta użytkownika.

3. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Podczas rejestracji przyszły Posiadacz Konta zostanie poproszony o podanie danych osobowych.
 2. Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji, Posiadacz rachunku otrzyma potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną.
 3. Hasło i inne dane dostępowe są poufne i nie powinny być przekazywane osobom nieuprawnionym.
 4. W zakładce "Moje konto" dostępnej w Sklepie internetowym po zalogowaniu się Posiadacza konta możliwy jest podgląd zamówień, które są w trakcie realizacji, wysyłania z magazynu Sprzedawcy i dostarczania.

4. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, w ramach którego funkcjonuje Sklep Internetowy są następujące:

(A) połączenie z siecią Internet,

(B) przeglądarka internetowa

 1. Sprzedawca ostrzega, że korzystanie ze Sklepu internetowego może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet i zaleca Klientom zachowanie ostrożności w celu jego zminimalizowania.

5. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Na warunkach określonych w Regulaminie, Klienci zawierają ze Sprzedawcą umowę sprzedaży określonego towaru.
 2. Poprzez pomyślne zakończenie procesu składania zamówienia, Klient składa ofertę zawarcia umowy, która staje się wiążąca dla Sprzedawcy po potwierdzeniu otrzymania i przyjęcia zamówienia.

6. CENY, KOSZTY WYSYŁKI I OPIS PRODUKTU

 1. W ramach Usługi obowiązują ceny podawane każdorazowo w trakcie składania zamówienia oraz na każdej stronie produktu.
 2. W Sklepie internetowym ceny towarów zawierają podatek.

7. PŁATNOŚĆ
 1. Sprzedawca w ramach działalności Sklepu Internetowego przewiduje następujące sposoby płatności:
  1. Stripe - przelew internetowy
  2. Pay Pal
  3. Karta kredytowa: Mastercard, Visa,
 2. Sprzedawca pobiera należność za zamówienie z konta Klienta niezwłocznie po dokonaniu płatności za pośrednictwem Stripe, PayPal lub przelewu internetowego.
 3. Jeżeli zamówienie zostało złożone, a procedura płatności nie została zakończona, zamówienie nie rodzi obowiązku zapłaty i jest automatycznie anulowane przez system po upływie godziny od złożenia. Anulowane zamówienie nie zobowiązuje Klienta do zapłaty, a Sprzedawcy do realizacji zamówienia.

8. DOSTAWA

 1. Dostawy realizowane są na terenie krajów Unii Europejskiej.
 2. Sprzedawca wysyła towar w terminie określonym w procesie składania zamówienia, chyba że w odniesieniu do towaru ustalono inaczej. Terminy dostaw wskazane są na potwierdzeniu zamówienia.
 3. W wyniku działania siły wyższej lub zdarzeń niezależnych od Sprzedawcy, termin dostawy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu. Planowane zmiany terminu dostawy będą niezwłocznie zgłaszane do informacji Klienta.
 4. W przypadku nieskutecznego dostarczenia zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej z winy Klienta, Sprzedawca dokona ponownej wysyłki, pod warunkiem pokrycia kosztów przez Klienta. W przypadku dwukrotnego odbioru zamówionego towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z powodu niewykonania umowy przez Klienta oraz rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (likwidacja konta Klienta w Sklepie Internetowym). W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi należność za towar pomniejszoną o koszty dostawy, które Sprzedawca był zobowiązany ponieść.
 5. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta, koszty zwrotu przesyłki na adres Sprzedawcy ponosi w całości Klient.
 6. Koszty dostawy towaru ponosi każdorazowo Klient.
 7. Z chwilą odbioru towaru od przewoźnika niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta.
 8. W przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego, Klient zobowiązany jest sporządzić protokół z kurierem i powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pisząc na adres contact@guguplanet.com.
 9. W przypadku uszkodzenia towaru w trakcie jego transportu, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny, odstąpienia od umowy lub wymiany towaru na nowy.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu w wyniku błędnie podanego adresu przez Klienta; Sprzedawca powiadamia jednak Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o próbie dostarczenia zamówienia.

9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, które Klient zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie.
 2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone na formularzu dołączonym do zakupionego towaru. Oświadczenie należy przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną contact@guguplanet.com
 3. Klient ma obowiązek zwrócić towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, jednak aby zachować termin, wystarczy zwrócić towar przed upływem tego terminu.
 4. W przypadku zwrotu towaru należy skontaktować się z obsługą Sklepu Internetowego, wysyłając wiadomość na adres contact@guguplanet.com. W treści korespondencji należy podać numer zamówienia. Zwrot powinien składać się z kompletnego produktu wraz z odpowiednim formularzem zwrotu. Wypełnienie formularza zwrotu lub podanie w inny sposób wszystkich informacji niezbędnych do identyfikacji zamówienia i Klienta jest warunkiem skutecznego odstąpienia i zwrotu towaru oraz zwrotu płatności przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie przez Klienta danych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji.
 5. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, zobowiązuje się do zwrotu przekazanych należności za zakupiony towar w taki sam sposób, w jaki został on dokonany przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę zwracanej rzeczy. W przypadku płatności przy zwrocie, zwrot należności następuje wyłącznie na rachunek bankowy. Numer konta, na który Klient chciałby otrzymać przelew zwracanej przez Sprzedawcę kwoty powinien być podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt. 9.2.
 6. Sprzedawca nie ponosi kosztów przesyłki zwrotnej.
 7. Wraz z decyzją o odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niezmienionym, ze wszystkimi dołączonymi do niego akcesoriami. Przesyłka zwrotna powinna zawierać, oprócz wyżej wymienionych elementów, dowód zakupu wystawiony przez Sprzedawcę (np. paragon, faktura).
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru w przypadku, gdy jest on niekompletny lub uszkodzony.
 9. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, ponosi on koszty zwrotu.
 10. Towary podlegające zwrotowi należy kierować do:

guguplanet

Jana Kazimierza 64/41, Warszawa, 01-248, Polska

 1. W przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach akcji promocyjnych, w których dostawa do Użytkownika była bezpłatna, koszt zwrotu zostanie ustalony na podstawie cennika firmy kurierskiej. W celu uzyskania dokładnych informacji o wysokości opłat prosimy o kontakt pod adresem contact@guguplanet.com.

10. WYMIANA

 1. W przypadku, gdy Klient zakupi produkt, który nie spełnia jego oczekiwań, może go wymienić.
 2. Klient ma prawo do wymiany zakupionego produktu w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania.
 3. Wymiana towaru odbywa się poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia o chęci wymiany towaru. Oświadczenie można złożyć na formularzu zwrotu/wymiany dołączonym do zakupionego towaru. Oświadczenie należy przesłać pocztą lub e-mailem na adres contact@guguplanet.com.
 4. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oświadczenia o chęci wymiany.
 5. W przypadku wymiany towaru należy skontaktować się z obsługą Sklepu Internetowego wysyłając wiadomość na adres contact@guguplanet.com. W treści korespondencji należy podać numer zamówienia. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć wypełniony formularz wymiany. Wypełnienie formularza zwrotu/wymiany lub podanie w inny sposób wszystkich informacji niezbędnych do identyfikacji zamówienia i Klienta jest warunkiem skutecznej wymiany towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie przez Klienta danych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji.
 6. Sprzedawca, w przypadku wymiany towaru, zobowiązuje się do zwrotu różnicy ceny towaru zakupionego przez Klienta pierwotnie, jeżeli jest ona wyższa od ceny towaru, na który został wymieniony. Zwrot różnicy następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta, w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zwrotnej. W przypadku płatności przy odbiorze, zwrot różnicy pomiędzy wymienionymi kwotami następuje wyłącznie na rachunek bankowy. Numer konta, na który Klient chciałby otrzymać od Sprzedawcy zwrot pieniędzy, powinien zostać podany w oświadczeniu o chęci wymiany towaru, o którym mowa w pkt 10.3. Jednocześnie Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Sprzedawcy różnicy w cenie wymienianego towaru, jeżeli cena zakupionego towaru pierwotnie jest niższa niż cena towaru, który otrzyma w ramach wymiany. Zapłata różnicy przez Klienta może nastąpić przelewem na numer rachunku bankowego Sprzedawcy wskazany w korespondencji dotyczącej wymiany.
 7. Sprzedawca nie ponosi kosztów wysyłki wymienianego towaru.
 8. Wraz z decyzją o wymianie towaru, Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym ze wszystkimi dołączonymi do niego akcesoriami. Przesyłka zwrotna powinna zawierać, oprócz wyżej wymienionych elementów, dowód zakupu wystawiony przez Sprzedawcę (np. paragon, faktura).
 9. Sprzedawca zachowuje prawo do odmowy przyjęcia wymienionego przedmiotu, jeśli jest on niekompletny lub uszkodzony.
 10. W przypadku skorzystania z prawa do wymiany towaru przez Klienta z przyczyn niezawinionych po stronie Sprzedawcy, ponosi on koszty zwrotu.
 11. Towar podlegający wymianie należy kierować do:

guguplanet

Jana Kazimierza 64/41, Warszawa, 01-248, Polska

 1. W przypadku wymiany towarów zakupionych podczas akcji promocyjnych, gdzie dostawa do Użytkownika jest bezpłatna, koszt zwrotu zostanie ustalony na podstawie cennika firmy kurierskiej. W celu uzyskania dokładnych informacji o wysokości opłat prosimy o kontakt pod adresem contact@guguplanet.com.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do wysłania wybranego towaru w zamian za towar pierwotnie zamówiony w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania pierwotnie zamówionego towaru. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega, że w przypadku, gdy na Kliencie ciąży obowiązek zapłaty na rzecz Sprzedawcy kwoty wynikającej z różnicy w cenie pomiędzy wymienianymi towarami, przesyłka towaru, na który pierwotnie został zakupiony towar, zostanie zaksięgowana w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłaty różnicy na rachunku bankowym Sprzedawcy.

11. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną można składać na adres e-mail: contact@guguplanet.com lub pisemnie na adres:

guguplanet

Jana Kazimierza 64/41, Warszawa, 01-248, Polska

 1. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej nazwę, pod którą Klient występuje w Sklepie Internetowym (adres e-mail) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 2. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie przed jej rozpatrzeniem.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na wskazany w reklamacji adres e-mail lub adres korespondencyjny, będący w dyspozycji Klienta. W przypadku braku wyraźnego wskazania domniemywa się, że Klient wskazał właściwy adres e-mail.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA AWARIĘ TOWARU. REKLAMACJE TOWARÓW

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 2. Jeżeli towar Sprzedawcy ma wadę, Klient może według własnego wyboru: żądać obniżenia ceny, albo odstąpić od umowy, albo żądać wymiany produktu, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. W takim przypadku obowiązuje sposób przywrócenia stanu zgodnego z umową zaproponowany przez Sprzedawcę.
 3. Użytkownik, który stwierdził wadę towaru powinien przesłać szczegółową informację o wadzie na adres contact@guguplanet.com wraz z informacją o wybranym sposobie załatwienia reklamacji. Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem na podany przez niego adres e-mail w celu dalszego rozpatrzenia reklamacji, w tym odebrania od Klienta wadliwego towaru.

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym, Klient zostanie poproszony o podanie danych osobowych, które będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu realizacji umów z Klientami.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie konta w sklepie internetowym), w celu zawarcia umów sprzedaży oraz w innych celach upoważnionych przez Sprzedawcę do ochrony danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Pozostałe dane, które nie są niezbędne do świadczenia usług na rzecz Klienta mogą być przetwarzane za jego zgodą.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich .
 6. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 7. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klienci podają dane dotyczące adresu do konta, adresu dostawy oraz sposobów płatności wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 8. Oświadczenie Sprzedawcy o ochronie danych osobowych można pobrać ze Sklepu Internetowego w zakładce: Ochrona prywatności.

14. PRAWA AUTORSKIE DO ILUSTRACJI

 1. Wykorzystywanie ilustracji, zdjęć, kompozycji, układów stron oraz praw własności intelektualnej zawartych w Sklepie Internetowym - niezależnie od formy - do celów innych niż użytek osobisty, jest niedozwolone, chyba że Sprzedawca wyraźnie na to zezwoli.

15. PLATFORMA ODR

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 524/1313 z dnia 21 maja 2013 r. udostępniamy elektroniczny link do platformy ODR. Platforma ODR jest m.in. źródłem informacji o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów, które mogą powstać pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą uwidocznione na stronie głównej Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w czasie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty opublikowania zmienionej informacji i zmienionego Regulaminu na stronie głównej Sklepu internetowego. Wydarzenia rozpoczęte przed datą wejścia w życie nowego regulaminu muszą być prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów.